افزودن تقویم رسمی مناسبت های ایران به Google Calendar (تقویم گوگل)

تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران برای تقویم گوگل توسط شرکت «عصر پایش اطلاعات» ساخته شد.